Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.  Elke niet betaalde factuur wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd met een interest van 10% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50.  Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Bijzondere voorwaarden Vormingsactiviteiten

Bij annuleren van een bestelling of inschrijving door de deelnemer worden volgende voorwaarden toegepast

·        Annulering tot 5 dagen voor aanvang van de vorming: een administratieve kost van 10% van de inschrijvingsprijs met een minimum van  € 5 blijft verschuldigd

·        Annulering in minder dan 5 dagen voor aanvang van de vorming: de volledige som blijft verschuldigd.

·        Bij ziekte of overmacht (een medisch attest / schriftelijk bewijs moet aan de inrichter bezorgd worden), blijft er een betaling verschuldigd van 10 % van de inschrijvingsprijs met een minimum van € 5 (inhoudelijk de administratieve kost en de reeds bestelde catering).

Bij wijziging en annulering door de aanbieder

·        Wanneer de vorming wegens overmacht, wanneer er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever niet beschikbaar is, geannuleerd wordt, heeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld.

·        Bij wijziging van datum, locatie of docent heeft de deelnemer het recht om zijn inschrijving te annuleren met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde studiegeld, zonder enige schadevergoeding.