Stand van zaken mbt terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

Voor de zomer kondigde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid aan dat er een akkoord was binnen de federale regering om voor het eerst consultaties bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog terug te betalen. Waar staan we ondertussen?

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg
De minister kondigde aan dat ze een beperkt budget had weten los te weken bij haar federale collega’s om voor het eerst consultaties bij een zelfstandig klinisch psycholoog terug te betalen. Een historisch feit, zo verkondigde ze zelf. Helaas, wat inderdaad een historisch gegeven diende te zijn, bleek al gauw een grote teleurstelling voor de klinisch psychologen zelf. Het akkoord binnen de federale regering hield immers een aantal beperkingen in, die voor de BFP – VVKP onaanvaardbaar zijn.

Met name, de centrale rol voor de ziekenhuizen, de opgelegde tarieven van 45 € en de verplichte doorverwijzing door huisarts of psychiater waren elementen die voor ons erg moeilijk lagen. Bovendien waren we als beroepsgroep nauwelijks betrokken in het tot stand komen van dit akkoord.

Technische werkgroepen
Gedurende de zomer werd er dan een technische werkgroep opgericht waarin leden van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, het kabinet en wijzelf betrokken waren. De bedoeling van deze werkgroep was om het federale akkoord in een conventie – voorstel te gieten.

Uit de technische werkgroep bleek eens te meer dat het federale akkoord onwrikbaar was. De drie grote pijnpunten, nl. de centrale rol voor de ziekenhuizen, de beperkte tarieven en de verplichte verwijzing door huisarts/psychiater blijven dus overeind in het conventie – voorstel.

Wel is het duidelijk geworden dat het hier gaat om een experiment, dat eindigt en geëvalueerd zal worden in 2022. Bovendien zullen klinisch psychologen voor het eerst een plek krijgen in het RIZIV via het oprichten van een begeleidingscommissie die deze conventie zal opvolgen en evalueren.

Wat nu?
Op dit moment wordt het conventie – voorstel besproken binnen de overeenkomstencommissie Psychiatrische voorzieningen – Verzekeringsinstellingen. Het ligt daar ter bespreking want ook voor de ziekenhuizen liggen er een aantal punten moeilijk. Het is dus nog mogelijk dat het uiteindelijke voorstel op een aantal punten zal worden gewijzigd. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte en zullen u op dat moment ook informeren over wat te doen.

In alle geval blijft de mening van de VVKP ten aanzien van dit voorstel in zijn huidige vorm ongewijzigd. We kunnen dit voorstel niet ondersteunen, het druist in tegen de fundamentele principes van de VVKP, namelijk een vrij toegankelijke en autonome klinisch psycholoog, een correcte verloning voor het klinisch psychologische werk en een fundamentele hervorming van de geestelijke gezondheidszorg waarin er eindelijk prioriteit wordt gemaakt van ambulante, generalistische zorg.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.

18 + 8 =